lagaffektivt_bemotande

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande innebär att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar. Människor med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning kan ha svårt att kontrollera sina känslor. Målet med metoden är att varje individ själv ska kunna kontrollera sina känslor.

Metoden går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer. Syftet är också att skapa förutsägbarhet och därmed trygghet i tillvaron. Bemötandet ska skydda både den som har svårt med känslokontroll och hindra personalen från att gå upp i affekt. Personalen uppträder lugnt med låg känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor Den som får upprepade raseriutbrott får verktyg att lära sig kontrollera sina aggressioner. Med lågaffektivt bemötande smittar personalens lugn av sig på omgivningen.

Känslouttryck smittar av sig på vår omgivning. De flesta barn föds med förmågan att smittas av känslor som de möter och på så vis utvecklar de förmågan till empati. Personer med till exempel autism kan ha svårt att skilja mellan egna och andras känslouttryck, så kallade affekter. De reagerar istället på den känsla som de möter. De kan till exempel bli aggressiva om de blir utskällda. Den som har fått en hjärnskada, psykos eller demens kan reagera på liknande sätt.

Situationer med för högt ställda krav gör de flesta människor oroliga och stressade. En människa med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan behöva anpassa, minska eller ta bort kraven för att undvika ett sammanbrott.

CITAT

 "Som utgångspunkt bör man inte se beteendet som barnets problem, utan som ett resultat av en situation som barnet saknar förut-sättningar att hantera.”

Leg. Psykolog Bo Hejlskov Elvén